Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába
 
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, kreditértéke: 2
Oktatók: Kovács Katalin, Szmrekovszkyné Farkas Éva (Forrásközpont olvasóterem)

Értékelés: A hallgatók félév végén teszt írás alapján kapnak jegyet.

 

1.      Regisztrálja magát a  http://elearning.ttmk.nyme.hu/ címen! 

2.      Felhasználónév a Neptun kód (kisbetűvel írva) jelszó a születési dátum ÉÉÉÉHHNN

3.      Vegye fel a Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába c. kurzust!

4.      A kurzusfelvétel regisztrációs kódja: sekkvt2008

5.      A teszt kitöltéséhez nyissa meg a félévzáró tesztet!

 

A tananyag tartalma ( kötelező irodalom):

Ajánlott irodalom (aktuális tevékenység - referátum, vizsga, szakdolgozatírás - által felmerült probléma megoldására javasolt irodalom jegyzéke)

 

Bevezető

 

A tantárgy célja, hogy hozzájáruljon az információs műveltség, más szóval információs írástudás fejlesztéséhez. Elsajátításának szükségességét több tényező is indokolja:

ˇ Az információk mennyiségének ugrásszerű növekedése

ˇ Az információt közvetítő, és az információ visszakeresését támogató digitális technikák gyors ütemű fejlődése

ˇ A munkaerőpiac megnövekedett igénye az információt keresni és alkalmazni tudó, az élethosszig tartó tanulásra képes munkaerő iránt

A kurzus során a szakirodalmi információk keresése, és ezen információkat közvetítő intézmények, elsősorban könyvtárak szolgáltatásainak megismerése és alkalmazása a cél. Az információs műveltség főbb összetevői:

ˇ Az információs igény felismerése, pontos meghatározása

ˇ Információforrások és információk keresése, értékelése

ˇ Az információk feldolgozása, alkalmazása feladatvégzés, problémamegoldás és döntéshozatal során

Az információk jelentős része elektronikus formában, informatikai eszközök segítségével érhető el, ezért az információs műveltség feltételezi az informatikai írástudás képességét.

 

 

 

Farkas Éva

feva@sek.nyme.hu

2014.09.08.